Univerzitet umetnosti u Beogradu & Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Studijski program

Struktura studijskog programa


Umetnost i dizajn video igara koncipiran je kao master akademski program u trajanju od tri semestra tokom kojih student stiče 90 ESPB. Strukturu studijskog programa čine 16 obaveznih predmeta (uključujući i Završni rad) i 4 izborna bloka pri čemu studenti imaju mogućnost da iz tri izborna bloka biraju po jedan, a iz 3. izbornog bloka 1 predmet.Ciljevi studijskog programa


S obzirom na to da je cilj master programa edukacija stručnjaka za niz kreativnih i rukovodećih pozicija u industriji video igara, program nudi umetnička / kreativna (konceptualizacija priče, vizuleni dizajn, modelovanje, dizajn i animacija karaktera… ) i tehničko-tehnloška znanja i njihovu operacionalizaciju kroz stručno usavršavanje koja je kontinuirano i u velikom obimu integrisano u ovaj program.Kompetencije koje se stiču


Po završenim master studijama od studenta se očekuje da će biti osposobljen za efikasan timski rad sa različitim profilima stručnjaka dizajnerima, umetnicima i programerima – angažovanim u produkciji video igara. Istovremeno bi trebalo da je ovladao opštim akademskim znanjima i veštinama, umetničkim i tehničko-tehnološkim aspektima vezanim za oblast dizajna i produkcije video-igara, kao i drugim srodnim granama kreativnih industrija.
Studenti sa ostvarenim zvanjem Master umetnik digitalnih medija će ovladati znanjima i veštinama koje su referentne kako za industriju video igara u nacionalnim tako i međunarodnim okvirima u kojima će biti zaposleni.